Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van de vennootschap onder firma Grate Goods

1. Toepasselijkheid / Definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Grate Goods: de besloten vennootschap
 • Grate Goods geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83269169.
 • Producten: alle artikelen en diensten die Klant bij Grate Goods bestelt en/of afneemt.
 • Klant: een ieder die goederen afneemt van Grate Goods.
 • Overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen Grate Goods en Klant.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen Grate Goods en Klant, daaronder begrepen de uit een overeenkomst voortgekomen na- en/of deelbestellingen.
1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Er gelden geen andere voorwaarden, tenzij Grate Goods dit schriftelijk heeft aanvaard.
1.4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

 

2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Ieder aanbod en elke offerte van Grate Goods is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen uitdrukkelijke geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Grate Goods het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant te herroepen.
2.2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Grate Goods niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
2.3. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
2.4. Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is Grate Goods hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van Grate Goods niet kan worden verlangd de Producten te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout.
2.5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, materialen, afwerkingen afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Grate Goods zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen.
2.6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Grate Goods en moeten op eerste verzoek op kosten van de Klant aan Grate Goods worden geretourneerd.

 

3. Overeenkomsten
3.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het aanbod van Grate Goods heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de Klant echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Grate Goods schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
3.2. Grate Goods is pas gebonden aan:

 • a. een opdracht of bestelling zonder een daaraan voorafgaand door Grate Goods uitgebracht aanbod;
 • b. mondelinge afspraken;
 • c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan door Grate Goods.

3.3. Grate Goods heeft het recht een order van Klant te weigeren, indien Klant niet (meer) kredietwaardig blijkt te zijn.
3.4. Grate Goods kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 

4. Intellectuele eigendom
4.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Grate Goods verstrekte/geleverde producten, ontwerpen, recepturen, productiemethoden, verpakkingen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Grate Goods voorbehouden. Deze rechten blijven onvervreemdbaar eigendom van Grate Goods en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grate Goods niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt.
4.2. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Klant direct -zonder ingebrekestelling- een boete verschuldigd van € 10.000,–, onverminderd het recht van Grate Goods op volledige schadevergoeding

 

5. Prijzen/verkoopprijzen
5.1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- en transportkosten.
5.2. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Grate Goods (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., heeft Grate Goods het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de Klant in rekening te brengen.

 

6. Betaling
6.1. Grate Goods heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Klant te verlangen.
6.2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
6.3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Klant aan Grate Goods een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
6.4. Indien na aanmaning door Grate Goods betaling alsnog uitblijft, heeft Grate Goods bovendien het recht aan de Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
6.5. Bij uitblijven van volledige betaling door de Klant, heeft Grate Goods het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Klant alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft Grate Goods eveneens indien hij al voordat de Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.
6.6. Door de Klant gedane betalingen worden door Grate Goods eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Klant bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
6.7. De Klant mag de vorderingen van Grate Goods niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Grate Goods heeft. Dit geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

7. Leveringstermijn
7.1. Een door Grate Goods opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip bij benadering. De Producten worden bezorgd op het aangegeven adres van Klant, tenzij -anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn door Grate Goods of bij het niet op voorraad zijn van Producten heeft Klant geen recht op schadevergoeding.
7.2. Indien Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen, kan Grate Goods de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan Klant in rekening brengen.

 

8. Aflevering en risico
Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op Klant. Indien Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, is hij direct in verzuim. Grate Goods is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden.

 

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van Grate Goods heeft voldaan.
9.2. In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk Grate Goods waarschuwen en de deurwaarders, bewindvoerder of curator wijzen op de recht van Grate Goods.

 

10. Klachten
10.1. De Klant moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen, materialen, kleuren en/of afwerkingen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de Klant de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Grate Goods melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
10.2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking schriftelijk aan Grate Goods worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant. Indien geen expliciete termijn is overeengekomen, geldt een vervaltermijn van 1 jaar na levering.
10.3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Grate Goods is gemeld, vervalt ieder recht op reclame. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de Klant.
10.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
10.5. De Klant moet Grate Goods in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Grate Goods verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Grate Goods ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de Klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Klant.
10.6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Grate Goods te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10.7. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
10.8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de Klant van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Grate Goods gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Grate Goods geen enkele aansprakelijkheid.
11.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Grate Goods alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Grate Goods voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3. De Klant moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
11.4. Indien Grate Goods aansprakelijk is voor door de Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Grate Goods altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Grate Goods gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Grate Goods beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende levering.
11.5. De Klant moet Grate Goods uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
11.6. Indien Grate Goods zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de Klant verstrekte documenten, is Grate Goods niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
11.7. Grate Goods is niet aansprakelijk en de Klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 • a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Grate Goods verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
 • b. door ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige of onjuiste montage van de geleverde zaken door of namens de Klant;
 • c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan Grate Goods verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen, onderdelen e.d.;
 • d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
 • e. als gevolg van de keuze van de Klant die afwijkt van wat Grate Goods adviseerde en/of gebruikelijk is;
 • f. door de keuze die de Klant ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 • g. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
 • h. doordat door of namens de Klant bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Grate Goods. Hieronder valt ook het ompakken van het geleverde in andere formaten en/of verpakkingen.

11.8. De Klant is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Grate Goods uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Grate Goods of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Grate Goods de Klant vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Klant.

 

12. Overmacht
12.1. Bij overmacht aan de zijde van de Klant of Grate Goods, heeft Grate Goods het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Klant te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2. Onder overmacht aan de zijde van Grate Goods wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Grate Goods, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Grate Goods.
12.3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Grate Goods zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Grate Goods en/of van de Klant of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
12.4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Klant in ieder geval zijn verplichtingen jegens Grate Goods tot aan dat moment nakomen.

 

13. Faillissement
13.1. Grate Goods heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Klant te ontbinden op het tijdstip waarop de Klant:

 • a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 • b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

13.2. De Klant moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1. Op de tussen Grate Goods en de Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Grate Goods is gevestigd, zij het dat Grate Goods altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Klant is gevestigd.
14.4. Indien de Klant gevestigd is buiten Nederland, heeft Grate Goods het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Klant gevestigd is.

Download als pdf